Види, порядок проведення та строки документальних перевірок

Види, порядок проведення та строки документальних перевірок

ДОКУМЕНТАЛЬНОЮ ПЕРЕВІРКОЮ є перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування і сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Під час проведення документальної перевірки можуть такожперевірятидотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками. (пп. 1.2 статті 75 Податкового кодексу України)

суб'єкти документальних перевірок

Документальні перевірки проводять на основі податкових декларацій, фінансової, статистичної та іншої звітності, реєстрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів, які використовують у бухгалтерському та податковому обліку, що пов’язані з нарахуванням і сплатою податків і зборів, а також іншої документації, що належить до компетенції Державної фіскальної служби.

види документальних перевірок

Планова перевірка

Перелік платників податків, що підлягають документальній перевірці у відповідний період календарного року, має бути передбачений у плані-графіку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби, до 25 грудняна передодні року перевірки (стаття 77 Податкового кодексу України).

 періодичність проведення податкових перевірок

 періодичність проведення податкових перевірок

Статус платників податків

статус платників податків

Великі платники податків– юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 млрд. грн.або загальна сума платежів, сплачених до Держбюджету за такий самий період перевищує 20 млн. грн.(пп. 14.1.24 ст. 14 Податкового кодексу).


** Суб’єкти малого підприємництва:
– фізичні особи,зареєстровані у встановленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, 
– юридичні особи– суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, еквівалентної 10 млн. євро, визначеної за середньорічним курсом НБУ.

 етапи підготовки проведення планової перевірки

Позапланова перевірка

позапланова перевірка

Обмеження у підставах проведення позапланових перевірок не поширюються на перевірки, що проводятьсяна звернення платника податків,або перевірки у межах кримінального провадження.

етапи підготовки проведення позапланової перевірки

Контролюючим органам забороняється проводити перевірку з питань, які вже були предметом попередніх перевірок платника податків у разу проведення позапланової перевірки передбаченої підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 Податкового кодексу.

 статус платників податків (позапланова перевірка)

ПОДАТКІВЦІ мають право розпочати проведеннядокументальної виїзної перевірки за наявності підставдля її проведення і за умови пред’явлення або надіслання таких документів:

   - направлення на проведення перевірки, у якому зазначають дату видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта, який перевіряється, чи об’єкта, що його перевірятимуть, мету, вид (документальна планова/позапланова), підстави, дату початку і тривалість перевірки, посаду і прізвище посадової особи, яка проводитиме перевірку. Направлення формується в одному примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що проводитиме перевірку.;

  - копії наказу про проведення перевірки;

  -  службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Підставою недопущення посадових осіб до перевіркиє порушення встановлених Податковим кодексом вимог до документів або непред’явлення платникові податків цих документів.

У разі необґрунтованої відмови платника податків допустити посадових осіб до проведення перевірки складають акт, який засвідчує факт відмови.

 права посадових осіб про проведенні перевірки

Спільні перевірки

Перевірки одного й того самого платника податків за звітний період проводять одночасно контролюючими органами та органами Державної фіскальної служби згідно Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 23.10.2013 № 805, про що інформується за 10 днів до початку проведення документальної планової перевірки суб’єкта господарювання.

 Невиїзні перевірки

Особливості проведення документальної невиїзної перевірки врегульовано статтею 79 Податкового кодексу України. 

Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу рішення про її проведення за наявності підстав для проведення документальної перевірки на основі Плану-графікувизначеного у статті 77 та лише за підставвстановлених статтею 78 Податкового кодексу України.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами за умови вручення особисто платникові податків або рекомендованим листом у порядку визначеному статтею 42 Податкового кодексу України:

 - Копію наказу про проведення документальної планової перевірки, 

 - письмове повідомлення із зазначенням дати початку і місця проведення такої перевірки.

Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов’язкова. На основі звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

Результати перевірок

 Результати перевірок

Підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками.В акті перевірки зазначають як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника податків.

У разі незгоди платника податків з висновками акту (довідки), він може подати зауваження (заперечення) та/або додаткові документи разом з підписаним актом (довідною) або окремо протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки) (ст. 86 Податкового Кодексу України).

Статтею 87 Податкового Кодексу України визначаються джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків та встановлюють виключення щодо майна, яке не може бути використано як джерело погашення податкового боргу.